Глибоцький ліцей

Меню сайту

Архів новин

Серпень 2018 (5)
Липень 2018 (2)
Червень 2018 (5)
Травень 2018 (12)
Квітень 2018 (4)
Березень 2018 (1)

НовиниПроект статуту ГО "Простір розвитку Громад"

 1.    ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОСТІР РОЗВИТКУ ГРОМАД»  (надалі - Організація) є добровільним об'єднанням громадян на основі єдності їх інтересів задля спільної реалізації  своїх прав і свобод. Організація створена для спільної діяльності патріотично налаштованих громадян, які мають активну громадянську позицію, по захисту та задоволенню своїх законних інтересів та інтересів держави, народу, суспільства України.

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Податковим Кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Організація створена на підставі рішення установчих зборів засновників, які відбулися у смт. Глибока 2 серпня 2018 року, що засвідчено протоколом установчих зборів засновників №1.

1.4. Організація не несе відповідальності за зобов'язання держави та своїх членів, члени Організації не відповідають за зобов'язання Організації своїм майном.

1.5.  Організація є відкритою для вступу громадян, які поділяють мету, принципи та завдання Організації і співпрацює з українськими й іноземними державними органами, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.

1.6. Організація є неприбутковою громадською організацією, створеною не для здійснення підприємницької діяльності.

1.7.Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ПРОСТІР РОЗВИТКУ ГРОМАД».

 1.8.Скорочене найменування українською мовою:  ГО «ПРОСТІР РОЗВИТКУ ГРОМАД».

1.9.Повне найменування англійською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «COMMUNITY DEVELOPMENT SPACE».

Скорочене найменування англійською мовою: ГО «COMMUNITY DEVELOPMENT SPACE».

1.10.Організація відповідно до закону вільно обирає територію своєї діяльності.

1.11.Організація має поточні та інші рахунки в банківських установах, штампи, круглу печатку зі своїм найменуванням. Символіка Організації затверджується і реєструється у встановленому законом порядку.

1.12.Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

2. МЕТА (ЦІЛІ)  ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є: захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, освітніх, екологічних та інших інтересів членів Організації.

Організація діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності;

2.2. Основними напрямками діяльності Організації в межах чинного законодавства є:

співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян і громадами України в межах чинного законодавства;

 взяття участі у співпраці з іноземними неурядовими і міжнародними урядовими організаціями, неухильно дотримуючись міжнародних договорів та діючого законодавства;

 взаємодія з владними структурами та органами місцевого самоврядування щодо підтримки членів Організації та вирішення нагальних та проблемних питань;

звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

надання інформаційно–консультаційної допомоги громадам, організаціям, об’єднанням, органами влади і місцевого самоврядування;

взяття участі у проведенні освітніх заходів, конференцій, семінарів та форумів;

взяття участі у проведенні аналітичних досліджень;

 сприяння запровадженню новітніх технологій в управлінні місцевим самоврядуванням, органами влади та громадськими організаціями;

сприяння прозорій, підзвітній та ефективній діяльності влади та місцевого самоврядування;

підвищення ролі громади у процесах прийняття рішень владою та місцевого самоврядування в межах чинного законодавства;

надання освітніх послуг з використанням наявних ресурсів;

  модернізація матеріально-технічної бази  соціальних об’єктів в рамках подання на гранти чи співпраця із донорами;

  забезпечення права дітей, учнів, молоді та інших осіб на формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я;

  формування екологічної культури, основ раціонального ведення господарства;

  благоустрій території;

  розвиток енергозбереження;

  неформальна освіта з енергозбереження, енергомоніторингу, енергоменеджменту;

  розвиток волонтерського руху;

  впровадження місцевої демократії;

  підтримка талановитих дітей, молоді та громадян в мистецьких, культурних та спортивних ініціативах;

  підтримка подолання та вирішення екологічних проблем;

  підтримка наукових ініціатив;

  підтримання ініціатив «Сталого Розвитку»;

  юридичне консультування;

  адвокаця;

  робота із молоддю в ОТГ;

  транскордонна співпраця;

  проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, зустрічей, вебконференцій;

  співпраця з засобами масової інформації;

  проводити іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3.Для вирішення статутної мети (цілей) Організація має право:

  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

  представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних, приватних, громадських Організаціях;

  здійснювати заходи щодо розвитку й зміцнення зв’язків з іншими громадськими Організаціями;

  створити інформаційну сторінку Організації;

  звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

   бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

   засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

  брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.4. Організація може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.5. Організація також користується всіма іншими правами, які не заборонені та передбачені законодавством України для громадських організацій.

 

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

 

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

3.2. Членство в Організації є фіксованим.

3.3. Прийом  членів до Організації здійснюється за рішенням Правління Організації. Членство в Організації є добровільним.

3.4. Підставою для прийняття в члени Організації є заява особи, яка розглядається Правлінням Організації протягом одного місяця.

3.5. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.6. Прийом у члени Організації здійснюється за умови сплати вступного внеску.

3.7. Члени Організації мають право:

 1) брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

 2) брати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

 3) вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;

 4) отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних щодо членів Організації;

 5) мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

 6) добровільно припиняти членство в Організації.

3.8. Члени Організації зобов'язані:

1) виконувати вимоги Статуту;

2) сприяти виконанню статутних завдань Організації;

3) пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

4) виконувати вимоги керівних органів Організації;

5) сплачувати вступні та членські внески.

3.9. Членство в Організації може бути припинено у добровільному порядку, за рішенням Правління Організації на підставі письмової заяви про вихід із членів Організації.

3.10. За порушення статутних вимог член Організації може бути виключений з членства на підставі мотивованого рішення Правління Організації з обов’язковим письмовим повідомленням цього члена Організації. Рішення Правління Організації про виключення з членів Організації може бути оскаржено на Загальних зборах Організації.

3.11. Правління Організації приймає рішення про виключення члена Організації в випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

4) неучасті в діяльності Організації протягом 2 попередніх місяців;

5) невчасній сплаті членських внесків.

3.12. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ТЕРМІНИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ.

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік, за рішенням Правління Організації, або Голови Організації. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Голови Організації, Правління Організації або Ревізійної комісії (Ревізора), однією десятою членів. Дата, час, місце і порядок денний Загальних зборів (Позачергових Загальних зборів) визначається органом Організації який його скликав не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення.

4.2. Загальні збори вважаються правомочними, коли в них бере участь більше половини членів від їх загальної кількості. Рішення приймаються 2/3 голосів присутніх членів Організації на Загальних зборах, крім випадків, передбачених статутом. При відсутності кворуму Загальні збори можуть бути перенесені на строк до 15 днів.

Якщо окремі члени Організації письмово повідомили до початку засідання Загальних зборів про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання. Дані члени Організації зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів від дати проведення Загальних зборів.

4.3.  Кожен член Організації має один голос на Загальних зборах.

4.4. Загальні збори проводить головуючий Загальних зборів Організації, який обирається на засіданні Загальних зборів Організації.

4.5. Загальні збори Організації:

  приймають рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію, більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом;

  затверджують регламент проведення Загальних зборів Організації;

  затверджують основні напрямки, плани і програми діяльності Організації;

  обирають строком на 4 роки членів Правління, Голову Організації, заступника Голови Організації;

  заслуховують і затверджують річні звіти Голови Організації та Правління Організації;

  достроково припиняють повноваження Голови Організації, заступника Голови Організації та членів Правління Організації;

обирають і звільняють з посад голову і членів Ревізійної комісії (Ревізора) Організації, заслуховують і затверджують звіти голови Ревізійної комісії (Ревізора) Організації про її діяльність;

визначають участь Організації в інших об'єднаннях юридичних осіб;

прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів Організації;

достроково відкликають керівника відокремленого підрозділу Організації;

реалізовують право власності на майно та кошти Організації;

прийняття рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів;

вирішують інші питання діяльності Організації в межах своєї компетенції.

розглядають скарги членів Організації на рішення Правління щодо виключення члена Організації з Організації, та щодо інших питань.

4.6. Постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними зборами є Правління. Правління вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу у квартал та скликається Головою Організації.

4.7. Кількісний і персональний склад Правління визначається Загальними Зборами Організації. Правління обирається терміном на 4 роки. До складу Правління входять за посадою Голова Організації, заступник Голови Організації.

4.8. Засідання Правління вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. Усі рішення на засіданнях Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. При голосуванні кожен член Правління має один голос.

4.9. До повноважень Правління Організації відноситься:

  скликання Загальних зборів;

  прийняття рішень про прийняття, припинення та виключення із Членів Організації;

  виконання рішень Загальних зборів Організації прийнятих в межах їх компетенції;

  затвердження та контроль виконання планів і програм діяльності Організації;

  прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;

  розробляє додаткові положення про діяльність Ревізійної комісії (Ревізора);

винесення на обговорення і затвердження Загальних зборів Організації річних звітів про діяльність Організації та рекомендацій розподілу ресурсів на наступний рік;

прийняття рішень про фонд заробітної плати та штатний розклад працівників Організації;

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Добавить комментарий
Имя:*
E-Mail:*
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
url
leech
color
|
hide
quote
translit
Введите код: *