Глибоцький ліцей

Меню сайту

Архів новин

Лютий 2018 (8)
Січень 2018 (15)
Грудень 2017 (21)
Листопад 2017 (35)
Жовтень 2017 (20)
Вересень 2017 (21)

Ліцей » Наукове товариствонормативні документи, які забезпечують функціонування наукового товариства

Положення
про наукове товариство учнів Глибоцького ліцею «Еврика»
1. Загальні положення
Наукове товариство «Еврика» - творче формування учнів Глибоцького ліцею, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в різних галузях науки і техніки, розвивати свій творчий, інтелектуальний, духовний потенціал, розширювати науковий кругозір, готуватися до майбутньої професії та громадської діяльності, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності під керівництвом науковців, педагогічних керівників.
2. Мета та основні завдання діяльності наукового товариства «Еврика»:
Головною метою діяльності шкільного наукового товариства є розвиток пізнавальної активності та творчого потенціалу учнів в процесі поглибленого вивчення і наукового дослідження ними однієї із галузей наук.
Основними завданнями шкільного наукового товариства є:
• пошук, розвиток та підтримка обдарованих та талановитих учнів;
• створення умов для розвитку здібностей дітей до самостійної дослідницької діяльності, формування творчої різнобічно розвиненої особистості;
• поглиблення загальних знань учнів, а також спеціальних знань про предмет науково-дослідницької діяльності, формування умінь і навичок наукового дослідження;
• розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також формування у них наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;
• сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до систематичної науково-дослідницької діяльності у різних галузях наук;
• пропаганда наукових досліджень та пошуків учнів через залучення їх до участі у різноманітних конкурсах та публікаціях учнівських творчих доробків, пропаганда наукових досліджень та досягнень учнів шляхом випуску періодичних видань, збірників тощо;
• виховання високоморальних якостей наукового фахівця, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;
• проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та залучення школярів до участі до роботи у Буковинській Малій академії наук учнівської молоді, у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАН;
• організація заходів для педагогів з метою підвищення професійного рівня щодо педагогічного керівництва науково-дослідницькими роботами;
• залучення до співпраці наукових працівників вищих навчальних закладів різних типів до організації діяльності шкільного наукового товариства.
3. Учасники реалізації положення:
учні 2-11 класів;
педагогічні керівники;
науковці ВНЗ.
4. Форми реалізації положення:
Наукове товариство здійснює свою діяльність у таких формах:
- індивідуальні роботи учнів під супроводом і керівництвом викладачів вищих навчальних закладів;
- конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів;
- учнівська конференція, виставка науково-дослідницьких робіт учнів;
олімпіади;
- проведення систематичної науково-пошукової роботи;
- участь школярів у Всеукраїнських експедиціях «Моя батьківщина – Україна», «Звичаї та традиції мого краю» тощо.
5. Основні напрями роботи шкільного наукового товариства:
- залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів;
- навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;
- знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні дослідницької роботи;
- організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень;
- залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів;
- рецензування учнівських наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях;
- підготовка, організація та проведення учнівських конференцій, турнірів, олімпіад.
- редагування та видання учнівських наукових збірників.
6. Структура наукового товариства «Еврика»:
• У складі шкільного наукового товариства працюють секції:
- української мови і літератури, українознавства
- математики та інформатики
- фізики і астрономії
- іноземних мов
- біології, хімії та екології
- географії, економіки і краєзнавства
- історії і правознавства
- «Юний дослідник» /початкова школа/
• Очолює діяльність Рада наукового товариства «Еврика», до складу якої входять:
- голова НТ;
- заступник голови Ради НТ;
- представники учнівського самоврядування 8-11 класів;
- керівники секцій;
- педагоги, що здійснюють керівництво науково-дослідницькими роботами;
• Запис до наукового товариства здійснюють на підставі бажання учнів брати участь у науково-дослідницькій роботі та рекомендацій вчителів - предметників;
• Вступивши до наукового товариства, учень працює в одній із секцій, в якій отримує консультації щодо вибору теми, написання науково-дослідницької роботи.
• Після того, як учень визначається з тематикою своєї роботи, Рада наукового товариства складає план роботи і консультацій у кожній секції;
• Рада товариства розглядає й затверджує тематику кожної секції, визначає вчителів, які проводимуть заняття й консультації;
• Захист науково-дослідницьких робіт здійснюється в ІІ етапи: передзахист (лютий ), захист (березень) на учнівській конференції;
• Під час передзахисту, захисту працює журі конкурсу;
• Підсумком діяльності наукового товариства є «Свято вшанування ліцеїстів», мета якого - заохочення діяльності учнів.СТАТУТ
наукового товариства учнів Глибоцького ліцею
«Еврика»
І. Загальні положення
Наукове товариство учнів Глибоцького ліцею «Еврика» є структурним підрозділом навчального закладу. Наукове товариство учнів є творчим об'єднанням учнів 2-11-х класів, що забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.
Головним завданням наукового товариства учнів «ЕВРИКА» є:
• створення умов для творчого самовдосконалення учнів;
• виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань;
• сприяння додаткової освіти учнів шляхом залучення до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструктивної і винахідницької діяльності в різних галузях науки;
• створення умов для творчої співпраці з науковцями вищих навчальних закладів України та інших установ;
• пропаганда наукових досліджень та досягнень учнів ліцею шляхом випуску періодичних видань, збірників, радіо-телепередач, участі у різних наукових конкурсах, конференціях тощо;
• пошук цікавих нестандартних форм і методів організації та проведення науково-дослідницької роботи серед учнівської молоді ліцею;
• організація та пошук шляхів для здійснення морального та матеріального заохочення кращих учнів ліцею;
• створення позитивного іміджу ліцею, як середнього загальноосвітнього закладу, для обдарованих і здібних дітей, що забезпечує їхню науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку;
• організація роботи по створенню інформаційного банку даних, який складається з учнівських науково-дослідницьких робіт і використовується у подальшій роботі як учнями, так і викладачами.
Наукове товариство учнів Глибоцького ліцею «Еврика» у роботі керується Положенням про Малу академію наук і наукові товариства учнів України, затвердженим Наказом №35 Міністерства освіти України від 11.02.1994 р. та статутом гімназії, чинним законодавством.
II. Структура та організаційні принципи діяльності
2.1 Наукове товариство учнів ліцею складається з слухачів, кандидатів та дійсних членів.
Слухачами можуть бути учні 2-4-х, 5-х класів, які бажають займатися пошуково-дослідницькою та науково-дослідницькою діяльністю.
Кандидатами можуть стати учні 5-7-х класів, які проявили здібності в оволодінні знаннями позашкільної програми, схильність до творчої діяльності, які виступили зі своїми роботами на уроках, конференціях, принаймні шкільного рівня, які є призерами олімпіад.
Дійсними членами наукового товариства можуть бути кандидати, роботи яких брали щонайменше у районному етапі конкурсу МАН, призери районних, міських, Всеукраїнських олімпіад.
2.2 Структура наукового товариства «Еврика»:
у складі шкільного наукового товариства працюють секції:
української мови і літератури, українознавства
математики та інформатики
фізики і астрономії
іноземних мов
біології, хімії та екології
географії, економіки і краєзнавства
Історії і правознавства
“Юний дослідник “/початкова школа/
III. Органи управління
3.1. Головними органами управління є:
• конференція (що проводиться один раз на рік);
• рада наукового товариства (засідання проводяться 4 рази на рік);
3.2. До складу ради наукового товариства входять: голова наукового товариства, секретар, голови секцій, куратори секцій.
3.3. Рада наукового товариства обирається на першому засіданні на початку навчального року.
IV. Організація роботи наукового товариства
Наукове товариство учнів може здійснювати свою роботу у формі:
• регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів, шкіл юних дослідників, які працюють, які працюють протягом року, при науково-дослідницьких установ академії наук України, конструктивних бюро, тощо;
• колективної роботи творчих груп учнів під керівництвом спеціалістів, організації експедиції, заняття у навчальних гуртках при вищих навчальних закладах;
• конференції, злетів і конкурсів-виставок творчих робіт учнів;
• олімпіад і турнірів з різних областей знань;
• заочних та очних шкіл з організацією сесійних зборів та консультацій для віддалених районів;
• випуску газети ліцею, підготовки радіо і телепередач;
• розробки, оформлення та обґрунтування фірмового стилю, символіки, традицій товариства учнів;
• організації науково-пошукової роботи спільно з батьками-фахівцями певних галузей науки.
До складу творчих колективів, що виконують замовлення, крім учнів, можуть виконувати кваліфіковані фахівці.
V. Права та обов'язки членів наукового товариства
Члени наукового товариства «Еврика» зобов'язані:
• постійно вдосконалювати свої знання;
• оволодівати навичками дослідницької, пошукової, конструкторської роботи;
• бути пропагандистом наукових знань;
• вносити членські внески у вигляді учбово-наукових посібників, наукових робіт, рефератів, приладів, які б мали використання на уроках подальшій роботі;
• бути організаторами та активними учасниками різних заходів;
• дотримуватися вимог Статуту Глибоцького ліцею та Статуту НТ учнів.
Члени наукового товариства учнів мають право:
• брати участь та бути обраними в органи самоврядування НТ учнів;
• брати участь у наукових конференціях, зборах, вечорах, екскурсіях, що проводяться у ліцеї;
• використовувати матеріальну базу ліцею при виконання наукових робіт.
VІ. Управління та керівництво
Управління діяльністю наукового товариства «Еврика»” здійснюється його засновником, Глибоцьким ліцеєм. Безпосереднє керівництво НТ «Еврика» здійснює заступник директора з наукової та навчально-виховної роботи або інша особа, визначена установчими зборами учасників навчально-виховного процесу. Керівник призначається терміном на один рік. Призначення та звільнення керівника НТ «Еврика», керівників секцій здійснюється на загальних зборах учнів-членів наукового товариства, керівників секцій та вчителів, які є науковими керівниками. Загальні збори учасників навчально-виховного процесу відбуваються один раз на рік у вересні кожного навчального року. На зборах керівник НТ «Еврика», керівники наукових секцій звітують про роботу за минулий рік та планують роботу на новий навчальний рік.
VІІ. Майно та фінансово-господарська діяльність
Наукове товариство учнів «Еврика» організовує свою основну діяльність на матеріально-технічній базі Глибоцького ліцею.
Головним джерелом фінансування навчально-виховної, господарської діяльності, оплати праці є кошти державного та місцевого бюджету, що виділяються на утримання закладів.
Додатковим джерелом фінансування наукового товариства « Еврика» є спонсорство: фонди різних відомств, регіональні фонди, добровільні внески організацій і окремих осіб.ПОЛОЖЕННЯ
про дослідницьку роботу учнів Глибоцького ліцею
1. Загальні положення
1.1. Дослідницька робота є однією з форм самоосвіти в Глибоцькому ліцеї.
1.2. Мета дослідницької роботи:
• Залучення учнів до самостійної дослідницької діяльності;
• Розвиток творчих здібностей та пізнавальних інтересів, поглиблення загальноосвітньої підготовки;
• Розвиток особистісних якостей учнів.
1.3. Основні завдання:
• Активізація пізнавальної діяльності та підвищення освітнього рівня ліцеїстів;
• Розвиток індивідуальних здібностей учнів;
• Знайомство з методами науково-практичних досліджень.
1.4. Вибір теми дослідної роботи проводиться самими учнями з урахуванням їхніх нахилів та інтересів, рекомендацій вчителів-предметників та керівників спецкурсів.
1.5. Теми і технічні завдання дослідних робіт формулюються на засіданнях ради НТ і представляються на науково-методичній раді ліцею.
1.6. Робота над темою дослідження може бути розрахована як на один навчальний рік, так і на два.
1.7. Захист дослідницької роботи (реферату, проекту) проводиться на науково-практичній конференції. Час її подання не повинен перевищувати 15 хвилин.
1.8. Керівник зобов'язаний подати до захисту дослідження рецензію на роботу.
2. Структура, зміст і оформлення дослідницької роботи
2.1. Дослідницька робота (реферат, проект) оформляється у відповідності зі стандартними вимогами і включає в себе наступні елементи:
• Титульний аркуш;
• Вступ;
• Основний зміст;
• Висновки та рекомендації;
• Список використаної літератури;
• Програми.
2.2. Титульний лист дослідницької роботи містить: найменування освітньої установи, тему роботи, основні відомості про автора та керівника роботи.
2.3. Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми, знайомить із сутністю викладається питання або з його історією, з сучасним станом розробки тієї чи іншої проблеми, з труднощами принципового або технічного характеру, які перешкоджають досягненню мети роботи. У вступі вказуються мета, завдання, проблеми дослідження, очікуваний результат. Обсяг вступу не повинен перевищувати трьох сторінок.
2.4. Розділ «Основний зміст» повинен мати заголовок, що виражає основний зміст роботи. Тут повинна бути розкрита історія питання та новизна (це може бути аналіз відомих наукових фактів і оцінка їх автором роботи, нове розв’язання відомої наукової задачі, нова постановка експерименту).
Достовірність результатів повинна підтверджуватися фактами, розрахунками, прикладами розв’язання, макетами пристроїв, посиланнями на літературні й інші джерела, архівні дані і т.д. Цей розділ може включати в себе малюнки, схеми, таблиці. Оптимальний обсяг даного розділу - 15-20 сторінок друкованого тексту.
2.5. У розділі «Висновки» або «Висновок» коротко формулюються основні результати роботи. Висновки мають бути короткими і точними.
2.6. Список літератури включає бажано не менше 10 найменувань. Він складається в алфавітному порядку (за прізвищем автора), вказується видавництво і рік видання. При цьому в самому тексті роботи робляться виноски на цю літературу (чи посторінкові або у вигляді приміток у кінці тексту).
2.7. Програми включають в себе матеріали (таблиці, схеми, графіки, малюнки, фотографії, результати експерименту), які необхідні автору для ілюстрації (доказів) своїх досліджень.


3. Критерії оцінки дослідницької роботи
При виставленні оцінки враховуються:
1. Використання знань, що виходять за рамки шкільної програми;
2. Наукове і практичне значення результатів роботи;
3. Новизна роботи:
• Отримані нові теоретичні результати, розроблено та виконано нове оригінальне виріб, макет або експеримент;
• Є новий підхід до вирішення відомої задачі, проблеми;
4. Ерудованість автора в даній області, використання відомих результатів і наукових фактів, знайомство з сучасним станом проблеми;
5. Обсяг бібліографії (повнота цитованої літератури, посилання на вчених і дослідників у даній області);
6. Логіка викладу, переконливість міркувань, оригінальність мислення;
7. Продуманість структури роботи.
Приклад критеріїв при виставленні оцінок:
• Постановка проблеми;
• Методи рішення;
• Актуальність;
• Наочність;
• Експериментальний характер роботи;
• Практична спрямованість;
• Оформлення роботи;
• Емоційність викладу;
• Знання наукової термінології та вільне володіння науковою проблемою;
• Рецензія наукового керівника.
Творчі здібності дітей,
як таємничі скарби,
іноді виявляються зовсім не там,
де ми їх шукаємо, але від цього
наші «знахідки» гіршими не стають.
В умовах якісного розширення змісту освіти, впровадження інформаційних технологій необхідно визначення нових пріоритетних напрямків роботи з учнями. Найважливішим з них є формування у школярів основних умінь і навичок дослідницької та проектної діяльності.
З метою створення умов для розвитку у школярів креативності, самостійності мислення, навичок володіння предметом дослідження, розширення світогляду започатковуємо практику науково-практичних конференцій, на яких юні дослідники виступають з повідомленнями про дослідження, проведені самостійно, або під керівництвом учителів. Така форма підготовки школярів дозволяє найбільш повно визначати і розвивати як інтелектуальні, так і потенційні творчі здібності.
Конференція - (лат. конферанс – збираю в одне місце) означає збори, нараду представників держав, наукових, громадських, навчальних та інших організацій для обговорення певних питань.
Науково-практична конференція молодших школярів – це обмін думками, ідеями, дослідженнями.
Завдання науково-практичних конференцій
• Розвиток креативності школярів, залучення їх до дослідницької діяльності.
• Виявлення і підтримка обдарованих і здібних дітей, стимулювання їх до творчої та експериментальної роботи.
• Пропаганда кращих досягнень школярів.
• Вдосконалення психологічного і педагогічного супроводу обдарованих і здібних дітей.
Нудно й нецікаво науковим дослідникам майже не буває, тому що доповіді завжди супроводжуються практичною частиною, використанням слайдових презентацій. Дослідницька робота формує і розвиває такі особисті якості учня (і вчителя!), як вміння поставити і сформулювати завдання, висунути і обгрунтувати гіпотезу, опрацювати дані, публічно захистити свою ідею і результати, організувати дослідницьку роботу в колективі.

Науково-практичні конференції проводимо для того, щоб:
• виявити обдарованих дітей в ліцеї,
• розвинути їх творчі здібності,
• розширити їх кругозір в різних галузях науки,
• надати підтримку і допомогу конкурсантам у компетентному захисті своїх робіт,
• відібрати найкращі роботи,
• залучити більш широкі маси учнів у науково-дослідницьку роботу.
Таким чином, широке впровадження дослідницької та проектної методики у практику роботи ліцею - це не данина моді, а вимога часу.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Добавить комментарий
Имя:*
E-Mail:*
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
url
leech
color
|
hide
quote
translit
Введите код: *